Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu sklep.bezdmianonds.pl (dalej „Serwis”) w związku z danymi przekazywanymi w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Best Diamonds Markowski Spółka komandytowa  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000963537, z siedzibą 15-111 Białystok, ul. Michała Motoszko 28 , NIP 5423321091, REGON 380786285, adres poczty elektronicznej: biuro@najlepszediamenty.pl, numer telefonu: 790791211 jako Administrator Państwa danych osobowych (dalej jako „Administrator” lub „ADO”) dba o Twoją prywatność, dlatego w oparciu o przepisy rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”, przekazujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez ADO Twoich danych osobowych, w tym o plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą platformę internetową;
 2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Staramy się zapewnić Ci przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informujemy o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – przy tworzeniu Konta w Serwisie bestdiamonds.pl zawieraniu umowy, zapisie na newsletter. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 3. Administrator przykłada ogromną wagę do ochrony Pana/Pani danych osobowych i powierzonych mu informacji. Polityka Administratora nastawiona jest na zapewnienie możliwie największej poufności, co do danych osobowych, w szczególności w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 5. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. wycieku” danych lub ich utraty), stosujemy postanowienia RODO i informujemy o takim zdarzeniu organ nadzorczy oraz osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Best Diamonds Markowski Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku, działająca pod adresem:Michała Motoszko 28 , 15-111 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000963537, NIP: 5423321091, REGON: 380786285 (dalej „Spółka”).
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, możliwy jest kontakt:
  1. pisemny, na adres: Best Diamonds Markowski Spółka komandytowa z ul. Michała Motoszko 2815-111 Białystok,
  2. telefoniczny, pod numerem tel.: 790791211,
  3. za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, na adres e-mail: daneosobowe@bestdiamonds.pl.

 

ZAKRES JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników lub Klientów korzystających z Serwisu: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego (jeżeli podasz go nam w związku z Twoim zapytaniem); adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), dane związane z realizacją zamówienia, w tym płatnością. W wypadku Użytkowników lub Klientów nie będących konsumentami ADO może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. W zależności od tego, z jakich funkcjonalności Serwisu korzystasz przetwarzamy Twoje dane podane dobrowolnie przez Ciebie, w następujących celach:
  […]
 3. Wejście na stronę Serwisu oraz korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu bez składania zamówienia lub dokonania rejestracji w Serwisie, co do zasady, nie łączy się z podawaniem danych osobowych.
 4. Nie przetwarzamy w ogóle tzw. danych wrażliwych (np. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby itp.).
 5. Możemy także przetwarzać adres IP w celach, które opisane są w Polityce Cookies.

PO CO PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE?

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celach, które zapewnią możliwość świadczenia przez nas usług i prawidłowego wykonania umowy względem Pana/Pani oraz rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest w tym zakresie niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy lub zgoda.
 2. Dane te mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania newsletterów, na podstawie Pana/Pani zgody.
 3. W celu prawidłowego wykonania umowy Pana/Pani dane są też przetwarzane w celach związanych z rozliczeniami, fakturowaniem i sprawozdawczością finansową. Musimy to robić ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 4. Ponadto jeśli kontaktuje się Pan/Pani z nami za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych w ramach Serwisu, w szczególności celem pozyskania informacji o ofercie, to będziemy mogli przetwarzać Pana/Pani dane osobowe podane nam w następstwie skontaktowania się przez Pana/Panią z naszą firmą celem skorzystania z naszych usług lub produktów.
 5. Proszę pamiętać, iż podanie Pana/Pani danych osobowych takich jak adres e-mail lub numer telefonu jest warunkiem koniecznym do podjęcia kontaktu i przedstawienia przez Administratora ewentualnej oferty. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części, niemożność otrzymania oferty, lub niemożność podjęcia z Panem/Panią komunikacji.


GDZIE PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

 1. W związku z realizacją usług przez ADO Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT, w tym odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług przez Internet, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności w przypadku, gdy składając zamówienie podmiot danych skorzystał ze sposobu płatności elektronicznych, podmiotom świadczące usługi księgowe, rachunkowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe, przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie ADO, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO inne drobne usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy.
 2. Twoje dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa -udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 3. ADO wie, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. ADO zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania – obecnie ADO nie korzysta z usług takich podmiotów. Podmioty, z którymi współpracuje ADO mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). ADO przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

 1. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
 2. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych osobowych, które pozostawimy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.
 3. W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia do momentu wykonania umowy oraz zakończenia okresu posprzedażowego uprawniającego do określonych roszczeń względem Administratora (np. rękojmia/gwarancja).
 4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych albo w przypadku braku sprzeciwu – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 6. Dane przetwarzane do celu obsługi „Zapytania o produkt” będą przechowywane przez czas trwania korespondencji. W przypadku dalszego zainteresowania naszym produktem/usługą, akceptacji naszej propozycji cenowej, będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z pkt 5 powyżej.
 7. W odniesieniu do danych osobowych w zakresie, w jakim będą przetwarzane dla celów marketingowych – nie będą one przetwarzane dłużej niż […] miesięcy.
 8. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
  1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron
  3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub zgłosisz sprzeciw przeciwko przetwarzaniu - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 9. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

JAKIE UPRAWNIENIA PANU/PANI PRZYSŁUGUJĄ?

 1. Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania dane kontaktowe wskazane w pkt. IV powyżej. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1. Prawo do sprostowania danych
   Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
  2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
   Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwieniem korzystania z Serwisu, a także badaniem satysfakcji.
   Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
   Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
   2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
   4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
   5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
   Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
   Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
  5. Prawo dostępu do danych
   Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  6. Prawo do cofnięcia zgody
   Jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
  7. Prawo do przenoszenia danych
   Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  8. Prawo do skargi
   W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Jeżeli ADO nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny).
 3. Ze względu na bezpieczeństwo danych, ADO zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego lub adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację jego autentyczności.
 4. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
 5. W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji naszego Serwisu lub Systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.
 6. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

PROFILOWANIE

 1. W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:
  1. wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,
  2. wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytamy Cię o Twoją zgodę. Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 1. Dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania. Profilowanie danych osobowych przez ADO polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą ADO.

 

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie, drogi Użytkowniku danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 1. brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie (usługa świadczona droga elektroniczną),
 2. brak możliwości korzystania z usług Serwisu (usługa świadczona drogą elektroniczną – zapytaj o ofertę i formularz kontaktowy),

CZEGO NIE MOŻE PAN/PANI ROBIĆ?

 1. Nie może Pan/Pani podawać danych osobowych jakichkolwiek innych osób.
 2. Ma Pan/Pani obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?

 1. Zabezpieczenie danych osobowych zagwarantowane jest bezpiecznym i stabilnym systemem ochrony danych stosowanym przez Administratora.
 2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 3. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Administrator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 4. Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.
 5. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki cookies mogą być także zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez partnerów operatora Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. umożliwienia realizacji określonych usług dostępnych w Serwisie.
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu mogą być stosowane w szczególności następujące rodzaje plików cookie:
  1. "niezbędne" pliki cookie, umożliwiające korzystanie z określonych usług dostępnych w ramach Serwisu;
  2. "wydajnościowe" pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu w celach statystycznych.
 7. Ponadto Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na możliwość korzystania z niektórych usług dostępnych na stronach internetowych Serwisu.
 11. Pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 12. W związku z korzystaniem z plików cookies może następować profilowanie w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, natomiast nie występuje w tym zakresie zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
 13. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu użytkowanej przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.
 2. Administrator poinformuje użytkowników Serwisu o każdej zmianie Polityki Prywatności.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium